• Khadiravaṇatārā

 • 1. Pravīratārā

 • 2. Candrakāntitārā

 • 3. Kanakavarṇatārā

 • 4. Uṣṇīṣavijayatārā

 • 5. Hūṃsvaranādinītārā

 • 6. Trailokavijayatārā

 • 7. Vādipramardakatārā

 • 8. Mārasūdanāvaśitottamadatārā

 • 9. Varadatārā

 • 10. Śokavinodanatārā

 • 11. Jagadvaśī cipannirbarhaṇatārā

 • 12. Kalyānadatārā (Maṅgalalokatārā)

 • 13. Paripācakatārā

 • 14. Bhṛkuṭītārā

 • 15. Mahāśāntitārā

 • 16. Rāganiṣūdanatārā

 • 17. Sukhasādhanatārā

 • 18. Sitavijayatārā

 • 19. Duḥkhadahanatārā

 • 20. Siddhisaṃbhavatārā

 • 21. Paripūraṇatārā

Khadiravaṇatārā
Khadiravaṇatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तरे तुरे स्वाहा।

1. Pravīratārā
1. Pravīratārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vāśam Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे वाशं कुरु स्वाहा।

2. Candrakāntitārā
2. Candrakāntitārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Śāntīṁ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे शान्तीं कुरु स्वाहा।

3. Kanakavarṇatārā
3. Kanakavarṇatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Puṣṭiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे पुष्टिं कुरु स्वाहा।

4. Uṣṇīṣavijayatārā
4. Uṣṇīṣavijayatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Āyujñāna Puṣṭiṃ Kuru Svahā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे आयुज्ञान पुष्टिं कुरु स्वहा।

5. Hūṃsvaranādinītārā
5. Hūṃsvaranādinītārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarvastrī/purusha Ākarṣaya Hrīḥ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་སྟྲཱི/པུ་རུ་ཥ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्वस्त्री/पुरुष आकर्षय ह्रीः स्वाहा।

6. Trailokavijayatārā
6. Trailokavijayatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Śatrūṃ Ucchaṭaya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཤཏྲཱུཾ་ཨུཙྪ་ཊ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे शत्रूं उच्छटय स्वाहा।

7. Vādipramardakatārā
7. Vādipramardakatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarvavidyā Aparavaraṇāya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་བི་དྱཱ་ཨ་པ་ར་ཝ་ར་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्वविद्या अपरवरणाय स्वाहा ।

8. Mārasūdanāvaśitottamadatārā
8. Mārasūdanāvaśitottamadatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Māra Śatrūna Māraya Phaṭ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་མཱ་ར་ཤཏྲཱུ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व मार शत्रून मारय फट् स्वाहा।

9. Varadatārā
9. Varadatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Māṃ Upakrama Rakṣa Rakṣa Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མཱཾ་ཨུ་པ་ཀྲམ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे मां उपक्रम रक्ष रक्ष स्वाहा ।

10. Śokavinodanatārā
10. Śokavinodanatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Māraya Pramardhani Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་མཱ་ར་ཡ་པྲ་མ་རྡྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व मारय प्रमर्धनि स्वाहा ।

11. Jagadvaśī cipannirbarhaṇatārā
11. Jagadvaśī cipannirbarhaṇatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vāsudhāriṇi Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བཱ་སུ་དྷཱ་རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे वासुधारिणि स्वाहा ।

12. Kalyānadatārā (Maṅgalalokatārā)
12. Kalyānadatārā (Maṅgalalokatārā)

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Maṅgalaṃ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མངྒ་ལཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे मङ्गलं स्वाहा ।

13. Paripācakatārā
13. Paripācakatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Bhaya Bhasmiṁ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བྷ་ཡ་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे भय भस्मिं कुरु स्वाहा ।

14. Bhṛkuṭītārā
14. Bhṛkuṭītārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vajra Mahā Pāda Bhasmiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བཛྲ་མ་ཧཱ་པཱ་ད་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे वज्र महा पाद भस्मिं कुरु स्वाहा ।

15. Mahāśāntitārā
15. Mahāśāntitārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Pāpaṃ Praśamanāya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་པཱ་པཾ་པྲ་ཤ་མ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व पापं प्रशमनाय स्वाहा ।

16. Rāganiṣūdanatārā
16. Rāganiṣūdanatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Dharmāḥ Pratipari Śodhaya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་དྷརྨཱཿཔྲ་ཏི་པ་རི་ཤོདྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व धर्माः प्रतिपरि शोधय स्वाहा ।

17. Sukhasādhanatārā
17. Sukhasādhanatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Stambhani Tāre Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་སྟམྦྷ་ནི་ཏཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व स्तम्भनि तारे स्वाहा ।

18. Sitavijayatārā
18. Sitavijayatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Nāga Viṣa Śāntiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ནཱ་ག་བི་ཥ་ཤཱ་ནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे नाग विष शान्तिं कुरु स्वाहा ।

19. Duḥkhadahanatārā
19. Duḥkhadahanatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Mocana Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མོ་ཙ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे मोचन स्वाहा ।

20. Siddhisaṃbhavatārā
20. Siddhisaṃbhavatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Visarata Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བི་ས་ར་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे विसरत स्वाहा ।

21. Paripūraṇatārā
21. Paripūraṇatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Siddhi Sādhanaṃ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་སིདྡྷི་སཱ་དྷ་ནཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व सिद्धि साधनं स्वाहा ।

© MANGALAM

Dharmalaya DBA Sakya Institute for Buddhist Studies is a 501© (3) not for profit religious organization. Charitable donations are tax-deductible to the fullest extent of the law.