• Khadiravaṇatārā

 • 1. Pravīratārā

 • 2. Candrakāntitārā

 • 3. Kanakavarṇatārā

 • 4. Uṣṇīṣavijayatārā

 • 5. Hūṃsvaranādinītārā

 • 6. Trailokavijayatārā

 • 7. Vādipramardakatārā

 • 8. Mārasūdanāvaśitottamadatārā

 • 9. Varadatārā

 • 10. Śokavinodanatārā

 • 11. Jagadvaśī cipannirbarhaṇatārā

 • 12. Kalyānadatārā (Maṅgalalokatārā)

 • 13. Paripācakatārā

 • 14. Bhṛkuṭītārā

 • 15. Mahāśāntitārā

 • 16. Rāganiṣūdanatārā

 • 17. Sukhasādhanatārā

 • 18. Sitavijayatārā

 • 19. Duḥkhadahanatārā

 • 20. Siddhisaṃbhavatārā

 • 21. Paripūraṇatārā

Khadiravaṇatārā
Khadiravaṇatārā

Oṃ homage to the Venerable Arya Taraye

ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

Om Jetsun ma Phak ma Drolma la Chak tsal Lo

1. Pravīratārā
1. Pravīratārā

Homage to her, the swift heroine Tārā,

eyes like flashing lightning;

she who is born from the stamens of a lotus blossom

arising from the Protector of the Three Realms’ face.

ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ།

སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ།

འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི།

གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ།

Chak tshal Drolma Nyur ma Paa mo 

Chen ni Ked chik Lok tang Dra ma 

Jik ten Sum Gon Chu kyay Zhal gyi 

Gay sar Chay wa lay ni Chung ma

नमस्तारेतुरेवीरेक्षणद्युतिनिभेक्षणे ।

त्रेलोक्यनाथवाकत्रब्जविकसत्केशरोद्‌भवे ।

Kính lạy đức Tara, vị nữ hùng thần tốc

Mắt sáng như ánh chớp.

Sinh từ nụ nhụy sen

Ngài là đấng cứu độ của toàn ba thế giới.

2. Candrakāntitārā
2. Candrakāntitārā

Homage to her, whose face is as [white]

as one hundred full autumn moons,

spreading light that is brighter

than clusters of one thousand stars.

ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ།

གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ།

སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས།

རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ།

Chak tshal Ton kee Da wa Kun tu 

Gang wa Gya ni Tshek pee Zhal ma 

Kar ma Tong Trak Tshok pa nam key 

Rab tu Chay wee Od rab Bar ma

नमः शतशरच्चन्द्रसंपूर्णपटलानने ।

तरसहस्रनिकरप्रहसत्किरणोज्ज्वले ॥

Kính lạy đức Tara, với khuôn mặt sáng ngời

tròn như vầng trăng thu

tỏa rạng ngời ánh sáng

hơn ngàn ánh sao trời.

3. Kanakavarṇatārā
3. Kanakavarṇatārā

Homage to her, [the color of] pure gold,

hand adorned with a water-born lotus;

her [wisdom] encompasses generosity, diligence, ascetic discipline,

peace, patience, and concentration.

ཕྱག་འཚལ་སེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི།

པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ།

སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ།

བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ།

Chak tshal Ser ngo Chu nay Khay key

Ped may Chak ni Nam par Gyen ma

Chin pa Tson dru Kaa thub Zhi wa

Zod pa Sam ten Chod yul Nyid ma

नमः कनकनीलाब्जपणिपद्मविभूषिते ।

दानवीर्यतपश्शान्तितितिक्षद् ध्यानगोचर ॥

Kinh lạy đức Tara, rực ánh sáng hoàng kim

tay ngài cầm sen quý;

hiện thân ngài bao gồm tuyệt đỉnh những hảo tâm, siêng năng, và ẩn dật,

hòa bình, và kiên nhẫn, cùng với sự tập trung.

4. Uṣṇīṣavijayatārā
4. Uṣṇīṣavijayatārā

Homage to her, [like] the uṣniṣa of the Tathāgatas,

who is victorious over all;

obtaining all perfections,

she is always venerated by all the bodhisattvas.

ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར།

མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྤྱོད་མ།

མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི།

རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ།

Chak tsal Tay zhin Shek pee Tsuk tor

Thay ye Nam par Gyal wa Chok ma

Ma lu Pha rol chin pa Thob pee

Gyal wee Shay kee Shin tu Ten ma

नमस्तथागतोष्णीषविजयानन्तचरिणि ।

अशेषपारमिताप्राप्तहिनपुत्रनिषेविते ॥

Kính lạy đức Tara, hiện thân Đức Đạo Sư

ngài chiến thắng tất cả;

hoàn hảo các viên hạnh,

tôn kính bởi tất cả các vị chư Bồ Tát.

5. Hūṃsvaranādinītārā
5. Hūṃsvaranādinītārā

 Homage to her, the syllables Tuttare Hūm

fill the desire realm, directions and space [with light];

feet suppressing the seven worlds,

she is able to subjugate everyone.

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་ཏྟཱ་ར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ

འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ།

འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ།

ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ།

Chak tshal Tuttare Hum gi Yi gay

Dod tang Chok tang Nam kha Gang ma

Jik ten Dun po Zhab key Nen tay

Lu pa Med pa Guk par Nu ma

नमस्तुत्तारहूँकरपुरिताशादिगन्तरे ।

सप्तलोकक्रमाक्रान्तिअशेषाकष्रणक्षमे ॥

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्वस्त्री आकर्षय ह्रीः स्वाहा।

Kính lạy đức Tara, âm Tuttare Hum

rọi sáng đầy ba cõi, ham muốn, phương hướng và không gian

chinh phục bảy thế giới,

thâu phục khắp chúng sinh.

6. Trailokavijayatārā
6. Trailokavijayatārā

Homage to her, worshipped by Sakra, Anala,

Brahma, Marut and Viśveśvara;

in her presence, she is praised by an assembly

Of bhūtas, vetalis, gandharvas and yakṣas.

ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ།

རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ།

འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་།

གནོན་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ།

Chak tshal Gya chin May lha Tshang pa 

Lung lha Na tshok Wang chuk Chod ma 

Chung po Ro lang Dri zaa nam tang 

Nod chin Tshok key Dun nay Tod ma

नमः शक्रानलब्रह्ममरुत्विश्वेश्वराचिते ।

भूतवेतालगन्धव्रगणयक्षपुरस्कृते ॥

Kính lạy đức Tara, sùng kính bởi các bậc Đế Thích, Tịch Lịch Thiên,

Phạm Thiên, và Phong Lôi, cùng với cả Đế Thiên.

sự hiện diện của ngài, đều đuợc ca ngợi bởi tất cả các quỷ thần,

Khởi Thi (Vetalis), Hương Thần(Gandharvas), và Dạ Xoa (Yakshas).

7. Vādipramardakatārā
7. Vādipramardakatārā

Homage to her, who subdues the black magic of others

with the sound of Trad and Phat;

right leg contracted, left leg extended, feet suppressing,

she is in an intensely blazing. raging, fire.

ཕྱག་འཚལ་ཏྲཊ་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས།

ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ།

གཡས་བསྐུམས་གཡོན་བརྐྱངས་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ།

མེ་འབར་འཁྲུགས་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ།།

Chak tshal Trat chay Cha tang Phat key 

Pha rol Thrul khor Rab to Jom ma

Yea kum Yon gyang Zhab key Nen tay 

May bar Thruk pa Shin tu Bar ma

नमस्त्रडितिफट्कारपरयन्त्रप्रमर्दनि ।

प्रत्यालीढपदन्यासेशिखिज्वालाकुलेक्षण ॥

Kính lạy đức Tara, người tiêu diệt hết mọi

luân xa hắc huyền thuật với âm Trad và Phat;

chân phải ngài xếp lại, chân trái ngài duỗi ra, bàn chân ngài đạp xuống,

ngài là ngọn lửa rực, bốc cháy sáng lan tràn.

8. Mārasūdanāvaśitottamadatārā
8. Mārasūdanāvaśitottamadatārā

Homage to her, great lady who terrifies with Ture,

destroying the villain of the maras;

her lotus face frowns,

slaying all enemies without exception.

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོ།

བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ།

ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད།

དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ།

Chak tsal Ture Jik pa Chen mo

Dud key Pa wo Nam par Jom ma

Chu khay Zhal ni Thro nyer Den dzed 

Dra wo Tham ched Ma lu Sod ma

नमस्तुरेमहाघोरेमारवीरविनाशनि ।

भृकुतीकृतवकत्रब्जसर्वशत्रुनिषूदनि ॥

Kính lạy ĐứcTara, quý Mẫu khi phẩn nộ với âm thần Ture

ngài hủy quân Ma vương;

với dung mạo hoa sen cùng thần lực phẩn nộ

ngài quét sạch kẻ thù mà không có ngoại lệ.

9. Varadatārā
9. Varadatārā

Homage to her, adorned with fingers at her heart

in a gesture representing the Three Jewels;

she is adorned with a wheel filling all directions

with its own multitude of light.

ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི།

སོར་མོས་ཐུགས་ཁར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ།

མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི།

རང་གི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུགས་མ།

Chak tshal Kon chok Sum tshon Chak gyee

Sor mo Thuk khar Nam par Gyen ma

Ma lu Chok key Khor lo Gyen pee

Rang gi Od key Tshok nam Thruk ma

नमस्त्रिरत्नमुद्रांकह्र्द्यांगुलिविभुषिते ।

भुषिताशेषदिक्चक्रनिकरस्वकराकुले ॥

Kính lạy Đức Tara, tay nghiêm đặt nơi tim

đại diện cho Tam Bảo;

cầm bánh xe Pháp Luân.

với muôn ngàn ánh sáng soi rọi toàn phương hướng.

10. Śokavinodanatārā
10. Śokavinodanatārā

Homage to her, whose majestic tiara

of gleaming strands increases joy;

she laughs, always laughing, subjugating

the maras and the world with Tuttārā.

ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརྗིད་པའི།

དབུ་བརྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་མ།

བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུ་ཏྟཱ་ར་ཡིས།

བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ།།

Chak tshal Rab to Ga wa Jid pee

U gyen Od key Treng wa Pel ma

Zhad pa Rab zhad Tuttara yi

Dud tang Jik ten Wang du Dzed ma

नमः प्रमुदिताटोपमुकुटाक्षिप्तमालिनि ।

हसत्प्रहसत्तुत्तरेमारलोकवशंकरि ॥

Kính lạy Đức Tara, với hào quang hùng vĩ

tăng ánh sáng niềm vui;

luôn luôn với nụ cười, ngài chinh phục tất cả

quỷ thần và thế giới với âm thần Tuttārā.

11. Jagadvaśī cipannirbarhaṇatārā
11. Jagadvaśī cipannirbarhaṇatārā

Homage to her, able to summon the whole

assembly of the guardians of the earth;

her frown trembles, liberating all the impoverished ones

with the syllable Hūm.

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས།

ཐམས་ཅད་འགུགས་བར་ནུས་པ་ཉིད་མ།

ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།

ཕོངས་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ།

Chak tshal Sa zhi Kyong wee Tshok nam

Tham ched Guk par Nu pa Nyid ma

Thro nyer Yo wee Yi gay Hum gi

Phong pa Tham ched Nam par Drolma

नमः समन्तभूपालपटलार्षणक्षमे ।

चलद् भृकुटीहूँकारसर्वपतवीमोचनि ॥

Kính lạy Đức Tara, ngài triệu tập toàn bộ

giám hộ của trái đất;

với âm Hum oai nghiêm

giải phóng người nghèo khổ.

12. Kalyānadatārā (Maṅgalalokatārā)
12. Kalyānadatārā (Maṅgalalokatārā)

Homage to her, a crescent moon adorns her head,

the whole ornament blazes intensely;

intense light always shines

from Amitābhā in her hair.

ཕྱག་འཚ་ལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུས་དབུ་བརྒྱན།

བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ།

རལ་པའི་ཁྲོད་ནས་འོད་དཔག་མེད་ལས།

རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོད་རབ་མཛད་མ།།

Chak tshal Da wee Dum bu U gyen

Gyen pa Tham ched Shin tu Bar ma

Ral pee Throd nay Od pak Mad lay

Tak par Shin tu Od Rab Dzed ma

नमः शिखण्डखण्डेन्दुमुकुटाभरणोज्ज्वले ।

अमिताभाजट्भारभासुरेकिरणोध्रुवे ॥

Kính lạy Đức Tara, trang sức với hào quang

rực sáng trăng lưỡi liềm

ánh sáng cường độ tỏa

sáng từ Đức Di Đà trong mái tóc Tara.

13. Paripācakatārā
13. Paripācakatārā

Homage to her, who dwells in the center of a blazing circle

like the fire at the end of the eon;

right leg extended, left bent, joyfully

she encircles and destroys enemy forces.

ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར།

འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ།

གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམས་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའི།

དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ།

Chak tshal Kal pa Tha mee May tar

Bar wee Treng wee Bu na Nay ma

Yay gyang Yon kum Kun nay Kor gee

Dra yi Pung ni Nam par Jom ma

नमः कल्पान्तहुतभुग्ज्वालामालान्तरस्थिते ।

आलीढमुदिताबन्धरिपुचक्रविनाशनि ॥

Kính lạy Đức Tara, ngự giữa vòng lửa rực

sáng như lửa hoại kiếp;

với chân phải mở rộng, chân trái cong, hân hoan

ngài tiêu hủy tất cả các lực lượng đối phương.

14. Bhṛkuṭītārā
14. Bhṛkuṭītārā

Homage to her, who pounds and stamps on the ground

with the palms of her hands and her feet;

she frowns, destroying the seven underworlds

with the syllable Hūm.

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི

མཐིལ་གྱིས་སྣུན་ཞིང་ཞབས་ཀྱིས་རྡུང་མ།

ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།

རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ།

Chak tshal Sa zhi’i Ngo la Chak gi

Thil gyi Noon ching Zhab key Dung ma

Thro nyer chen Dzed Yi gay Hum gi

Rim pa Dun po Nam ni Gem ma

नमः कर तलघात चरणहत भू तले ।

भृकुटी कृत हूं कार सप्त पाताल भेदिनि ॥

Kính lạy Đức Tara, ngài giậm chân, đập tay

cả hai trên mặt đất

nghiêm nhìn, ngài phá hủy tất cả bảy địa nguc

bởi âm thần chú Hum.

15. Mahāśāntitārā
15. Mahāśāntitārā

Homage to her, blissful, virtuous, and peaceful

Her sphere activity is peace, nirvana;

She truly possesses svā hā and om

Subduing great sin.

ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ།

མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ།

སྭཱ་ཧཱ་ༀ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས།

སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ།

Chak tshal Day ma Gay ma Zhi ma 

Nya ngen day Zhi Chod yul Nyid ma 

Svaha Om tang Yang tak Den ma 

Dik pa Chen po Jom pa Nyid ma

नमः शिवे शुभे शान्ते शान्त निर्वाण गोचरे ।

स्वाहा प्रणव संयुक्ते महा पातक नाशनि ॥

Kính lạy Đức Tara, với hỷ, đức, an lạc

hoạt động cho hòa bình, dẹp tan mọi ác quỷ

ban niềm vui niết bàn;

thật sự ngài sở hữu chú svāha và om.

16. Rāganiṣūdanatārā
16. Rāganiṣūdanatārā

Homage to her, who destroys the bodies of enemies,

surrounded by the very joyful;

she whose light arises from the vidyamantra Hūṃ

set out in the ten syllables.

ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི།

དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ།

ཡི་གེ་བཅུ་པའི་སྔགས་ནི་བཀོད་པའི།

རིག་པའི་ཧཱུྃ་ལས་སྒྲོན་མ་ཉིད་མ།

Chak tshal Kun nay Kor Rab ga wee 

Dra yi Lu ni Rab tu Gem ma

Yi gay Chu pee Ngag ni Kod pee 

Rik pa Hum lay Drolma Nyid ma

नमः प्रमुदिताबन्ध रिपु गात्र प्रभेदिनि ।

दशक्षर पद न्यासे विद्या हूं कार दीपिते ॥

Kính lạy Đức Tara, phá hủy các kẻ thù,

với pháp luân hoan hỷ;

quanh ánh sáng phát sinh từ Hum vidyamantra

đặt trong mười chú âm.

17. Sukhasādhanatārā
17. Sukhasādhanatārā

Homage to her, with the stamping feet of Ture

and the seed syllable in the form of Hūm,

she shakes Meru, Mandara, Kailāśa,

and the three worlds.

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས།

ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ།

རི་རབ་མནྡ་ར་དང་འབིགས་བྱེད།

འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ།

Chak tshal Ture Zhab ni Deb pay 

Hum gi Nam pee Sa bon Nyid ma 

Ri rab Mandara tang Pik ched

Jik ten Sum nam Yo wa Nyid ma

नमस्तुरे पादाद्याते हूंकारकारजीविते ।

मेरुमण्डलकैलाशभुवनत्रयचारणि ।। १७ ।।

Kính lạy Đức Tara, chân chú tự Ture

Cùng với thần âm Hum,

Rung chuyển núi Meru, Mandara, Kailasa,

và ba tầng thế giới.

18. Sitavijayatārā
18. Sitavijayatārā

Homage to her, holding in her hand

the deer marked [moon], which like the lake of the gods;

uttering tāre twice and the syllable phaṭ

removes poisons without remainder.

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི།

རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ།

ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས།

དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ།

Chak tshal Lha yi Tsho yi Nam pee 

Ri dak Tak chen Chak na Nam ma 

Tara Nyi Jod Phat key Yi gay

Tuk nam Ma Lu Par ni Sel ma

नमः सुर सरकार हरिणङ्क कर स्थिते ।

तार द्विर् उक्त फट् कार अशेष विष नाशनि ॥

Kính lạy Đức Tara, ngài giữ ở trong tay

vầng trăng bóng quý nai, như hồ nước cỏi tiên;

niệm hai lần âm Tare cùng với chú tự Phat

tinh lọc sạch tuyệt đối tất cả các chất độc.

19. Duḥkhadahanatārā
19. Duḥkhadahanatārā

Homage to her, served by the king of the assembly of gods,

the gods and kinnaras;

she completely removes conflicts and nightmares

with the brilliance of her joyful armor.

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ།

ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ།

ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརྗིད་ཀྱིས།

རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ།

Chak tshal Lha yi Tshok nam Gyal po 

Lha tang Mi am chi yi Ten ma

Kun nay Go cha Ga wee Jid key 

Tsod tang Mi lam Ngen pa Sel ma

नमः सुर गणध्यक्ष सुर किंनर सेविते ।

आबन्ध मुदितभोग कलि दुःस्वप्न नाशनि ।।

Kính lạy Đức Tara, các Thiên Vương tôn kính,

thiên và thần kinnaras khuất phục dươí chân ngài;

với hỷ giáp sáng chói, vui tươi ngài tiêu diệt

toàn bộ các xung đột và toàn bộ ác mộng.

20. Siddhisaṃbhavatārā
20. Siddhisaṃbhavatārā

Homage to her, whose two eyes are the full

sun and moon, shining with light;

she removes virulent contagious diseases

through uttering Hara twice and Tuttārā.

ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི།

སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ།

ཧ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏུ་ཏྟཱ་ར་ཡིས།

ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ།

Chak tshal Nyi ma Da wa Gay pee 

Chen Nyi po la Od rab Sel ma 

Hara Nyi Jod Tuttara yi

Shin tu Drak po’i Rim ned Sel ma

नमश् चन्द्रर्क संपूर्ण नयन द्युति भासुरे ।

हर द्विर् उक्त तुत्तारे विषम ज्वर नाशनि ॥

Kính lạy Đức Tara, với ánh mắt nhật nguyệt

sáng lung linh tỏa ra

loại bỏ bệnh truyền nhiễm

qua hai lần chú Hara và âmTuttārā.

21. Paripūraṇatārā
21. Paripūraṇatārā

Homage to her, marked with the three realities,

fully endowed with pacifying power,

she is supreme Ture destroying

the assembly of harmful spirits, zombies and yakśas.

ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས།

ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ།

གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས།

འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ།

Chak tshal Tay nyid Sum nam Kod pay

Zhi wee Thu tang Yang tak Den ma

Don tang Ro lang Nod chin Tshok nam

Jom pa Ture Rab chok Nyid ma

नमस् त्रि तत्त्व विन्यास शिव शक्ति समन्विते ।

ग्रह वेताल यक्षौघ नाशनि प्रवरे तुरे ॥

Kính lạy Đức Tara, đánh dấu ba thực tế,

với sức mạnh an định,

ngài chính là tối cao của pháp âm Ture,

phá hủy linh hồn ma, dạ xoa cùng với qủy khởi thi (zombies).

This praise of the Root Mantra

I offer with twenty-one prostrations.

རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་འདི་དང་།

ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག།

Tsa wee Ngak key Tod pa Di tang 

Chak tsal wa ni Nyi shu Tsa chik 

© MANGALAM

Dharmalaya DBA Sakya Institute for Buddhist Studies is a 501© (3) not for profit religious organization. Charitable donations are tax-deductible to the fullest extent of the law.