Mangalam

21 Tara

ABOUT

This site has been launched as an act of devotion to Aryatara, and to celebrate the completion of the new series of 21 Tara thangkhas and the new translation of The 21 Praises to Tara commissioned by Khenpo Migmar Tseten. Aryatara (རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་) is a female Buddha venerated by all Vajrayana Buddhists worldwide. The preservation of these thangka arts is very important because there are many profound teachings, mindfulness meditation, and yoga practices associated with each of these thangkas.

 

This 21 Tara website is dedicated to Khenpo Lama Migmar’s late mother, Sonam Yudon, who passed away on Thanksgiving Day in 2010.

 

Mangalamkosha Publications is pleased to announce that Lama Migmar’s new book “Arya Tara Practice Manual” is available for purchase on Amazon.

The “Arya Tara Practice Manual” provides a complete set of texts and instructions for the practice of the female Buddha, Tara compiled by Lama Migmar from traditional sources. It includes the Praises to the Twenty-one Tara, Tara Sadhana and mantra practices, Tara Gaṇacakra Offering, and Tara Puja. This book also provides 22 color Tara thangka pictures and paintings for visualization performed along with the mantra and mudra practices. These practices for accumulating merit and wisdom will guide us to realize Tara’s awakened wisdom and compassion for ourselves. It is our hope that the following pages offer a window into the awakened state and inspire you in your own practice. May all sentient beings everywhere experience peace.

AryaTaraCover_18x12_Aug4

PRAISES TO 21 TARA

Om Jetsun ma Phak ma Drolma la Chak tsal Lo

ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

Oṃ homage to the Venerable Āryā Tārā

 

Chak tshal Drolma Nyur ma Paa mo

Chen ni Ked chik Lok tang Dra ma

Jik ten Sum Gon Chu kyay Zhal gyi

Gay sar Chay wa lay ni Chung ma

ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ།

སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ།

འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི།

གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ།

Homage to her, the swift heroine Tārā,

eyes like flashing lightning;

she who is born from the stamens of the lotus blossom

arising from the Protector of the Three Realms’ face.

नमस्तारेतुरेवीरेक्षणद्युतिनिभेक्षणे ।

त्रेलोक्यनाथवाकत्रब्जविकसत्केशरोद्‌भवे ।

Kính lạy đức Tara, vị nữ hùng thần tốc

Mắt sáng như ánh chớp.

Sinh từ nụ nhụy sen

Ngài là đấng cứu độ của toàn ba thế giới.

 

Chak tshal Ton kee Da wa Kun tu

Gang wa Gya ni Tshek pee Zhal ma

Kar ma Tong Trak Tshok pa nam key

Rab tu Chay wee Od rab Bar ma

ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ།

གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ།

སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས།

རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ།

Homage to her, whose face is as [white]

as one hundred full autumn moons,

spreading light that is brighter

than clusters of one thousand stars.

नमः शतशरच्चन्द्रसंपूर्णपटलानने ।

तरसहस्रनिकरप्रहसत्किरणोज्ज्वले ॥

Kính lạy đức Tara, với khuôn mặt sáng ngời

tròn như vầng trăng thu

tỏa rạng ngời ánh sáng

hơn ngàn ánh sao trời.

 

Chak tshal Ser ngo Chu nay Kye kyi

Ped may Chak ni Nam par Gyen ma

Jin pa Tson dru Kaa thub Zhi wa

Zod pa Sam ten Chod yul Nyi ma

ཕྱག་འཚལ་སེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི།

པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ།

སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ།

བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ།

Homage to her, [the color of] pure gold,

hand adorned with a water-born lotus;

her [wisdom] encompasses generosity, diligence, ascetic discipline,

peace, patience, and concentration.

नमः कनकनीलाब्जपणिपद्मविभूषिते ।

दानवीर्यतपश्शान्तितितिक्षद् ध्यानगोचर ॥

Kinh lạy đức Tara, rực ánh sáng hoàng kim

tay ngài cầm sen quý;

hiện thân ngài bao gồm tuyệt đỉnh những hảo tâm, siêng năng, và ẩn dật,

hòa bình, và kiên nhẫn, cùng với sự tập trung.

 

Chak tsal Tay zhin Shek pee Tsuk tor

Thay ye Nam par Gyal wa Chok ma

Ma lu Pha rol chin pa Thob pee

Gyal wee Say kyi Shin tu Ten ma

ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར།

མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྤྱོད་མ།

མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི།

རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ།

Homage to her, [like] the uṣniṣa of the Tathāgatas,

who is victorious over all;

obtaining all perfections,

she is always venerated by all the bodhisattvas.

नमस्तथागतोष्णीषविजयानन्तचरिणि ।

अशेषपारमिताप्राप्तहिनपुत्रनिषेविते ॥

Kính lạy đức Tara, hiện thân Đức Đạo Sư

ngài chiến thắng tất cả;

hoàn hảo các viên hạnh,

tôn kính bởi tất cả các vị chư Bồ Tát.

 

Chak tshal Tuttare Hum gi Yi gay

Dod tang Chok tang Nam kha Gang ma

Jik ten Dun po Zhab key Nen tay

Lu pa Med pa Guk par Nu ma

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་ཏྟཱ་ར་ཧཱུྃ་ཡི་གེ

འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ།

འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ།

ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ།

Homage to her, the syllables Tuttare Hūṃ

fill the desire realm, directions and space [with light];

feet suppressing the seven worlds,

she is able to subjugate everyone.

नमस्तुत्तारहूँकरपुरिताशादिगन्तरे ।

सप्तलोकक्रमाक्रान्तिअशेषाकष्रणक्षमे ॥

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्वस्त्री आकर्षय ह्रीः स्वाहा।

Kính lạy đức Tara, âm Tuttare Hum

rọi sáng đầy ba cõi, ham muốn, phương hướng và không gian

chinh phục bảy thế giới,

thâu phục khắp chúng sinh.

 

Chak tshal Gya chin May lha Tshang pa

Lung lha Na tshok Wang chuk Chod ma

Jung po Ro lang Dri zaa nam tang

Nod jin Tshok kyi Dun nay Tod ma

ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ།

རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ།

འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་།

གནོན་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ།

Homage to her, worshipped by Sakra, Anala,

Brahma, Marut, and Viśveśvara;

in her presence, she is praised by an assembly

Of bhūtas, vetalis, gandharvas and yakṣas.

नमः शक्रानलब्रह्ममरुत्विश्वेश्वराचिते ।

भूतवेतालगन्धव्रगणयक्षपुरस्कृते ॥

Kính lạy đức Tara, sùng kính bởi các bậc Đế Thích, Tịch Lịch Thiên,

Phạm Thiên, và Phong Lôi, cùng với cả Đế Thiên.

sự hiện diện của ngài, đều đuợc ca ngợi bởi tất cả các quỷ thần,

Khởi Thi (Vetalis), Hương Thần(Gandharvas), và Dạ Xoa (Yakshas).

 

Chak tshal Trat chay Cha tang Phat key

Pha rol Thrul khor Rab to Jom ma

Yea kyang Yon kum Zhab key Nen tay

May bar Thruk pa Shin tu Bar ma

ཕྱག་འཚལ་ཏྲཊ་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས།

ཕ་རོལ་འཁྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ།

གཡས་བསྐུམས་གཡོན་བརྐྱངས་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ།

མེ་འབར་འཁྲུགས་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ།།

Homage to her, who subdues the black magic of others

with the sound of Trad and Phat;

right leg extended, left leg contracted, feet suppressing,

she is in an intensely blazing, raging fire.

नमस्त्रडितिफट्कारपरयन्त्रप्रमर्दनि ।

प्रत्यालीढपदन्यासेशिखिज्वालाकुलेक्षण ॥

Kính lạy đức Tara, người tiêu diệt hết mọi

luân xa hắc huyền thuật với âm Trad và Phat;

chân phải ngài xếp lại, chân trái ngài duỗi ra, bàn chân ngài đạp xuống,

ngài là ngọn lửa rực, bốc cháy sáng lan tràn.

 

Chak tsal Ture Jik pa Chen mo

Dud key Pa wo Nam par Jom ma

Chu kye Zhal ni Thro nyer Den dzed

Dra wo Tham ched Ma lu Sod ma

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་མོ།

བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ།

ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད།

དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ།

Homage to her, great lady who terrifies with Ture,

destroying the villain of the maras;

her lotus face frowns,

slaying all enemies without exception.

नमस्तुरेमहाघोरेमारवीरविनाशनि ।

भृकुतीकृतवकत्रब्जसर्वशत्रुनिषूदनि ॥

Kính lạy ĐứcTara, quý Mẫu khi phẩn nộ với âm thần Ture

ngài hủy quân Ma vương;

với dung mạo hoa sen cùng thần lực phẩn nộ

ngài quét sạch kẻ thù mà không có ngoại lệ.

 

Chak tshal Kon chok Sum tshon Chak gye

Sor mo Thuk khar Nam par Gyen ma

Ma lu Chok key Khor lo Gyen pee

Rang gi Od key Tshok nam Thruk ma

ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི།

སོར་མོས་ཐུགས་ཁར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ།

མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི།

རང་གི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུགས་མ།

Homage to her, adorned with fingers at her heart

in a gesture representing the Three Jewels;

she is adorned with a wheel filling all directions

with its own multitude of light.

नमस्त्रिरत्नमुद्रांकह्र्द्यांगुलिविभुषिते ।

भुषिताशेषदिक्चक्रनिकरस्वकराकुले ॥

Kính lạy Đức Tara, tay nghiêm đặt nơi tim

đại diện cho Tam Bảo;

cầm bánh xe Pháp Luân.

với muôn ngàn ánh sáng soi rọi toàn phương hướng.

 

Chak tshal Rab tu Ga wa Jid pee

U gyen Od key Treng wa Pel ma

Zhad pa Rab zhad Tuttara yi

Dud tang Jik ten Wang du Dzed ma

ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརྗིད་པའི།

དབུ་བརྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་མ།

བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུ་ཏྟཱ་ར་ཡིས།

བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ།།

Homage to her, whose majestic tiara

of gleaming strands increases joy;

she laughs, always laughing, subjugating

the maras and the world with Tuttārā.

नमः प्रमुदिताटोपमुकुटाक्षिप्तमालिनि ।

हसत्प्रहसत्तुत्तरेमारलोकवशंकरि ॥

Kính lạy Đức Tara, với hào quang hùng vĩ

tăng ánh sáng niềm vui;

luôn luôn với nụ cười, ngài chinh phục tất cả

quỷ thần và thế giới với âm thần Tuttārā.

 

Chak tshal Sa zhi Kyong wee Tshok nam

Tham ched Guk par Nu pa Nyid ma

Thro nyer Yo wee Yi gay Hum gi

Phong pa Tham ched Nam par Drolma

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས།

ཐམས་ཅད་འགུགས་བར་ནུས་པ་ཉིད་མ།

ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།

ཕོངས་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ།

Homage to her, able to summon the whole

assembly of the guardians of the earth;

her frown trembles, liberating all the impoverished ones

with the syllable Hūṃ.

नमः समन्तभूपालपटलार्षणक्षमे ।

चलद् भृकुटीहूँकारसर्वपतवीमोचनि ॥

Kính lạy Đức Tara, ngài triệu tập toàn bộ

giám hộ của trái đất;

với âm Hum oai nghiêm

giải phóng người nghèo khổ.

 

Chak tshal Da wee Dum bu U gyen

Gyen pa Tham ched Shin tu Bar ma

Ral pee Throd nay Od pak Mad lay

Tak par Shin tu Od Rab Dzed ma

ཕྱག་འཚ་ལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུས་དབུ་བརྒྱན།

བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ།

རལ་པའི་ཁྲོད་ནས་འོད་དཔག་མེད་ལས།

རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོད་རབ་མཛད་མ།།

Homage to her, a crescent moon adorns her head,

the whole ornament blazes intensely;

intense light always shines

from Amitābhā in her hair.

नमः शिखण्डखण्डेन्दुमुकुटाभरणोज्ज्वले ।

अमिताभाजट्भारभासुरेकिरणोध्रुवे ॥

Kính lạy Đức Tara, trang sức với hào quang

rực sáng trăng lưỡi liềm

ánh sáng cường độ tỏa

sáng từ Đức Di Đà trong mái tóc Tara.

 

Chak tshal Kal pa Tha mee May tar

Bar wee Treng wee Ö na Nay ma

Yay kyang Yon kum Kun nay Kor gee

Dra yi Pung ni Nam par Jom ma

ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར།

འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ།

གཡས་བརྐྱངས་གཡོན་བསྐུམས་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའི།

དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ།

Homage to her, who dwells in the center of a blazing circle

like the fire at the end of the eon;

right leg extended, left bent, joyfully

she encircles and destroys enemy forces.

नमः कल्पान्तहुतभुग्ज्वालामालान्तरस्थिते ।

आलीढमुदिताबन्धरिपुचक्रविनाशनि ॥

Kính lạy Đức Tara, ngự giữa vòng lửa rực

sáng như lửa hoại kiếp;

với chân phải mở rộng, chân trái cong, hân hoan

ngài tiêu hủy tất cả các lực lượng đối phương.

 

Chak tshal Sa zhi'i Ngo la Chak gi

Thil gyi Noon ching Zhab key Dung ma

Thro nyer chen Dzed Yi gay Hum gi

Rim pa Dun po Nam ni Gem ma

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི

མཐིལ་གྱིས་སྣུན་ཞིང་ཞབས་ཀྱིས་རྡུང་མ།

ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་གིས།

རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ།

Homage to her, who pounds and stamps on the ground

with the palms of her hands and her feet;

she frowns, destroying the seven underworlds

with the syllable Hūṃ.

नमः कर तलघात चरणहत भू तले ।

भृकुटी कृत हूं कार सप्त पाताल भेदिनि ॥

Kính lạy Đức Tara, ngài giậm chân, đập tay

cả hai trên mặt đất

nghiêm nhìn, ngài phá hủy tất cả bảy địa nguc

bởi âm thần chú Hum.

 

Chak tshal Day ma Gay ma Zhi ma

Nya ngen day Zhi Chod yul Nyid ma

Svaha Om tang Yang tak Den ma

Dik pa Chen po Jom pa Nyi ma

ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ།

མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ།

སྭཱ་ཧཱ་ༀ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས།

སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ།

Homage to her, blissful, virtuous, and peaceful;

Her sphere activity is peace, nirvana;

She truly possesses svā hā and oṃ

Subduing great sin.

नमः शिवे शुभे शान्ते शान्त निर्वाण गोचरे ।

स्वाहा प्रणव संयुक्ते महा पातक नाशनि ॥

Kính lạy Đức Tara, với hỷ, đức, an lạc

hoạt động cho hòa bình, dẹp tan mọi ác quỷ

ban niềm vui niết bàn;

thật sự ngài sở hữu chú svāha và om.

 

Chak tshal Kun nay Kor Rab ga wee

Dra yi Lu ni Rab tu Gem ma

Yi gay Chu pee Ngag ni Kod pee

Rik pa Hum lay Drolma Nyi ma

ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི།

དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ།

ཡི་གེ་བཅུ་པའི་སྔགས་ནི་བཀོད་པའི།

རིག་པའི་ཧཱུྃ་ལས་སྒྲོན་མ་ཉིད་མ།

Homage to her, who destroys the bodies of enemies,

surrounded by the very joyful;

she whose light arises from the vidyamantra Hūṃ

set out in the ten syllables.

नमः प्रमुदिताबन्ध रिपु गात्र प्रभेदिनि ।

दशक्षर पद न्यासे विद्या हूं कार दीपिते ॥

Kính lạy Đức Tara, phá hủy các kẻ thù,

với pháp luân hoan hỷ;

quanh ánh sáng phát sinh từ Hum vidyamantra

đặt trong mười chú âm.

 

Chak tshal Ture Zhab ni Dab pay

Hum gi Nam pee Sa bon Nyi ma

Ri rab Mandara tang Bik ched

Jik ten Sum nam Yo wa Nyi ma

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས།

ཧཱུྃ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ།

རི་རབ་མནྡ་ར་དང་འབིགས་བྱེད།

འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ།

Homage to her, with the stamping feet of Ture

and the seed syllable in the form of Hūṃ,

she shakes Meru, Mandara, Kailāśa,

and the three worlds.

नमस्तुरे पादाद्याते हूंकारकारजीविते ।

मेरुमण्डलकैलाशभुवनत्रयचारणि ।। १७ ।।

Kính lạy Đức Tara, chân chú tự Ture

Cùng với thần âm Hum,

Rung chuyển núi Meru, Mandara, Kailasa,

và ba tầng thế giới.

 

Chak tshal Lha yi Tsho yi Nam pee

Ri dak Tak chen Chak na Nam ma

Tara Nyi Jod Phat key Yi gay

Tuk nam Ma Lu Par ni Sel ma

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི།

རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ།

ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས།

དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ།

Homage to her, holding in her hand

the deer marked [moon], which like the lake of the gods;

uttering tāre twice and the syllable phat

removes poisons without remainder.

नमः सुर सरकार हरिणङ्क कर स्थिते ।

तार द्विर् उक्त फट् कार अशेष विष नाशनि ॥

Kính lạy Đức Tara, ngài giữ ở trong tay

vầng trăng bóng quý nai, như hồ nước cỏi tiên;

niệm hai lần âm Tare cùng với chú tự Phat

tinh lọc sạch tuyệt đối tất cả các chất độc.

 

Chak tshal Lha yi Tshok nam Gyal po

Lha tang Mi am chi yi Ten ma

Kun nay Go cha Ga wee Jid key

Tsod tang Mi lam Ngen pa Sel ma

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ།

ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ།

ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརྗིད་ཀྱིས།

རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ།

Homage to her, served by the king of the assembly of gods,

the gods and kinnaras;

she completely removes conflicts and nightmares

with the brilliance of her joyful armor.

नमः सुर गणध्यक्ष सुर किंनर सेविते ।

आबन्ध मुदितभोग कलि दुःस्वप्न नाशनि ।।

Kính lạy Đức Tara, các Thiên Vương tôn kính,

thiên và thần kinnaras khuất phục dươí chân ngài;

với hỷ giáp sáng chói, vui tươi ngài tiêu diệt

toàn bộ các xung đột và toàn bộ ác mộng.

 

Chak tshal Nyi ma Da wa Gay pee

Chen Nyi po la Od rab Sel ma

Hara Nyi Jod Tuttara yi

Shin tu Drak po'i Rim ned Sel ma

ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི།

སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ།

ཧ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏུ་ཏྟཱ་ར་ཡིས།

ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ།

Homage to her, whose two eyes are the full

sun and moon, shining with light;

she removes virulent contagious diseases

through uttering Hara twice and Tuttārā.

नमश् चन्द्रर्क संपूर्ण नयन द्युति भासुरे ।

हर द्विर् उक्त तुत्तारे विषम ज्वर नाशनि ॥

Kính lạy Đức Tara, với ánh mắt nhật nguyệt

sáng lung linh tỏa ra

loại bỏ bệnh truyền nhiễm

qua hai lần chú Hara và âmTuttārā.

 

Chak tshal Tay nyi Sum nam Kod pay

Zhi wee Thu tang Yang tak Den ma

Don tang Ro lang Nod chin Tshok nam

Jom pa Ture Rab chok Nyi ma

ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས།

ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ།

གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས།

འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ།

Homage to her, marked with the three realities,

fully endowed with pacifying power,

she is supreme Ture destroying

the assembly of harmful spirits, zombies and yakśas.

नमस् त्रि तत्त्व विन्यास शिव शक्ति समन्विते ।

ग्रह वेताल यक्षौघ नाशनि प्रवरे तुरे ॥

Kính lạy Đức Tara, đánh dấu ba thực tế,

với sức mạnh an định,

ngài chính là tối cao của pháp âm Ture,

phá hủy linh hồn ma, dạ xoa cùng với qủy khởi thi (zombies).

 

Tsa wee Ngak kyi Tod pa Di tang

Chak tsal wa ni Nyi shu Tsa chik

རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་འདི་དང་།

ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག།

This praise is based on the mantras,

and there are twenty one homages.

MANTRAS

Khadiravaṇatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तरे तुरे स्वाहा।

 

Pravīratārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vāśam Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे वाशं कुरु स्वाहा।

 

Candrakāntitārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Śāntīṁ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे शान्तीं कुरु स्वाहा।

 

Kanakavarṇatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Puṣṭiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे पुष्टिं कुरु स्वाहा।

 

Uṣṇīṣavijayatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Āyujñāna Puṣṭiṃ Kuru Svahā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे आयुज्ञान पुष्टिं कुरु स्वहा।

 

Hūṃsvaranādinītārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarvastrī/purusha Ākarṣaya Hrīḥ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་སྟྲཱི/པུ་རུ་ཥ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्वस्त्री/पुरुष आकर्षय ह्रीः स्वाहा।

 

Trailokavijayatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Śatrūṃ Ucchaṭaya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཤཏྲཱུཾ་ཨུཙྪ་ཊ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे शत्रूं उच्छटय स्वाहा।

 

Vādipramardakatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarvavidyā Aparavaraṇāya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་བི་དྱཱ་ཨ་པ་ར་ཝ་ར་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्वविद्या अपरवरणाय स्वाहा ।

 

Mārasūdanāvaśitottamadatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Māra Śatrūna Māraya Phaṭ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་མཱ་ར་ཤཏྲཱུ་ན་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व मार शत्रून मारय फट् स्वाहा।

 

Varadatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Māṃ Upakrama Rakṣa Rakṣa Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མཱཾ་ཨུ་པ་ཀྲམ་རཀྵ་རཀྵ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे मां उपक्रम रक्ष रक्ष स्वाहा ।

 

Śokavinodanatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Māraya Pramardhani Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་མཱ་ར་ཡ་པྲ་མ་རྡྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व मारय प्रमर्धनि स्वाहा ।

 

Jagadvaśī cipannirbarhaṇatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vāsudhāriṇi Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བཱ་སུ་དྷཱ་རི་ཎི་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे वासुधारिणि स्वाहा ।

 

Kalyānadatārā (Maṅgalalokatārā)

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Maṅgalaṃ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མངྒ་ལཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे मङ्गलं स्वाहा ।

 

Paripācakatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Bhaya Bhasmiṁ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བྷ་ཡ་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे भय भस्मिं कुरु स्वाहा ।

 

Bhṛkuṭītārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vajra Mahā Pāda Bhasmiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བཛྲ་མ་ཧཱ་པཱ་ད་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे वज्र महा पाद भस्मिं कुरु स्वाहा ।

 

Mahāśāntitārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Pāpaṃ Praśamanāya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་པཱ་པཾ་པྲ་ཤ་མ་ནཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व पापं प्रशमनाय स्वाहा ।

 

Rāganiṣūdanatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Dharmāḥ Pratipari Śodhaya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་དྷརྨཱཿཔྲ་ཏི་པ་རི་ཤོདྷ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व धर्माः प्रतिपरि शोधय स्वाहा ।

 

Sukhasādhanatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Stambhani Tāre Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་སྟམྦྷ་ནི་ཏཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व स्तम्भनि तारे स्वाहा ।

 

Sitavijayatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Nāga Viṣa Śāntiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ནཱ་ག་བི་ཥ་ཤཱ་ནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे नाग विष शान्तिं कुरु स्वाहा ।

 

Duḥkhadahanatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Mocana Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མོ་ཙ་ན་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे मोचन स्वाहा ।

 

Siddhisaṃbhavatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Visarata Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བི་ས་ར་ཏ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे विसरत स्वाहा ।

 

Paripūraṇatārā

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Siddhi Sādhanaṃ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་སིདྡྷི་སཱ་དྷ་ནཾ་སྭཱ་ཧཱ།

ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व सिद्धि साधनं स्वाहा ।

VIDEOS

Praises to 21 Tārā & Khadiravaṇatārā Mantra

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

Lama Migmar Tseten recites the Praises to 21 Tara (30 min) and Khadiravaṇatārā Mantra (30 min). The English, Tibetan, and Sanskrit text of the Praises to 21 Tara can be downloaded here: Praises to 21 Tara.

Praises to 21 Tārā & Pravīratārā Mantra

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vāśam Kuru Svāhā

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

Lama Migmar Tseten recites the Praises to 21 Tara (30 min) and Pravīratārā Mantra (30 min). The English, Tibetan, and Sanskrit text of the Praises to 21 Tara can be downloaded here: Praises to 21 Tara.

Praises to 21 Tārā & Candrakāntitārā Mantra

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Śāntīṁ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

Lama Migmar Tseten recites the Praises to 21 Tara (30 min) and Candrakāntitārā Mantra (30 min). The English, Tibetan, and Sanskrit text of the Praises to 21 Tara can be downloaded here: Praises to 21 Tara.

Praises to 21 Tārā & Kanakavarṇatārā Mantra

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Puṣṭiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

 

Lama Migmar Tseten recites the Praises to 21 Tara (30 min) and Kanakavarṇatārā Mantra (30 min). The English, Tibetan, and Sanskrit text of the Praises to 21 Tara can be downloaded here: Praises to 21 Tara.

Praises to 21 Tārā & Bhṛkuṭītārā Mantra

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vajra Mahā Pāda Bhasmiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་ཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་བཛྲ་མ་ཧཱ་པཱ་ད་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

Lama Migmar Tseten recites the Praises to 21 Tara (30 min) and Bhṛkuṭītārā Mantra (30 min). The English, Tibetan, and Sanskrit text of the Praises to 21 Tara can be downloaded here: Praises to 21 Tara.

GROUPS

Deepen your connection with Tārā

Please email mangalamstudio8@gmail.com if you are interested in deepening your connection to Tara, such as:

  1. Attending or hosting Tara teachings and initiations
  2. Joining or starting a Tara practice group in your area
  3. Sponsoring a Tara prayer and puja (ritual offerings) performed by monks and nuns at monasteries in India for your well being.

 

We have formed Tara groups for meditation, Dharma, Mangalam Yantra Yoga, and Seva in various places:

Berkshire (Massachusetts)

Bermuda: https://www.facebook.com/TaraBermuda

Boston (Massachusetts): https://www.facebook.com/taragroupboston

Chappaqua (New York): https://www.facebook.com/tarahudsonvalley

Los Angeles (California): https://www.facebook.com/TaraLosAngeles

Naples (Florida): https://www.facebook.com/pages/Tara-Meditation-Naples/1718658858358653

Metrowest (Massachusetts)

Richmond Hill (Canada): https://www.facebook.com/tararichmondhill

CONTACT

mangalamstudio8@gmail.com

SUPPORT

You can provide your support by using the following PayPal button. Thank you for your support.

Dharmalaya DBA Mangalam is a 501© (3) not for profit religious organization.

Charitable donations are tax-deductible to the fullest extent of the law.